Aktualność

Zebranie Przedstawicieli

04.06.2021

A A A

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koronowie zawiadamia członków Banku, że zwołuje zgodnie z §15 ust. 6 Statutu Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się 21 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w Sali przy ośrodku agroturystycznym „Sosnowy Gaj”, Pokrzywno 6, 89-632 Brusy (koło miejscowości Męcikał), zgodnie z następujacym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Wybory Komisji:
 1. skrutacyjnej,
 2. wniosków i uchwał.
 1. Ustalenie zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za 2020r., Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2020 oraz realizacji wniosków Zebrania Przedstawicieli z 2020r.
 3. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2020.
 4. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2020 dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.
 5. Przedstawienie protokołu i wniosków polustracyjnych z działalności Banku.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Koronowie.
 7. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie.
 8. Przedstawienie propozycji zmian do „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Koronowie”.
 9. Przedstawienie propozycji Regulaminu wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na kadencję 2022-2026 wraz z wykazem minimalnych
  i oczekiwanych poziomów kompetencji.
 10. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2021 rok.
 11. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;
  3. przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2020;
  4. dokonania oceny „Polityki wynagrodzeń  Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie (w tym zasad wynagradzania członków Rady)”;
  5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020;
  6. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020 Banku Spółdzielczego w Koronowie;
  7. rozpatrzenia i przyjęcia wniosków wynikających z Protokołu Lustracji Pełnej
   z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie w okresie od 01.10.2015 roku do 30.09.2020 roku oraz Wystąpienia polustracyjnego sporządzonego przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu w dniu 29.04.2021 roku;
  8. zmiany w statucie Banku Spółdzielczego w Koronowie – wymagające zezwolenia KNF;
  9. zatwierdzenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”;
  10. zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Koronowie;
  11. uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku  Spółdzielczego  w Koronowie na rok 2021;
  12. uchwalania regulaminu wyboru Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na kadencję 2022-2026 wraz z wykazem minimalnych
   i oczekiwanych poziomów kompetencji Rady;
  13. określenia liczby Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026;
  14. zbycia udziałów współwłasności gruntu oraz budynków stanowiących odrębną nieruchomość Banku Spółdzielczego w Koronowie;
  15. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie Zebrania Przedstawicieli.
Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?