https:/www.high-endrolex.com/37 BIK
BIK

Bank Spółdzielczy w Koronowie

BIK Klient Indywidualny

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców, tzn. informacje o tym, czy rzetelnie spłacają kredyty. Informacje te przekazywane są do BIK przez banki, SKOK-i oraz instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym. Współpraca ta jest możliwa wyłącznie z podmiotami, które są w stanie zapewnić wzajemność wymiany informacji kredytowej.

BIK zostało powołane w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich dla potrzeb minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obrotu pieniężnego oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. Dzięki zgromadzonym w BIK danym proces przyznawania kredytu może być łatwiejszy i szybszy. Dla osób starających się o kredyt oznacza to oszczędność czasu i możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytowych.

Jakie dane są przekazywane do BIK?

Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które są lub były spłacane nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez banki, SKOK-i lub instytucje finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem). W informacjach przekazywanych do BIK znajdują się dane osobowe klienta oraz szczegóły dotyczące jego kredytów, m.in. data ich udzielenia, rodzaj kredytu (np. hipoteczny), liczba i wysokość rat, waluta oraz terminowość spłat. Ponad 90% informacji zgromadzonych w BIK dane pozytywne.

Zobowiązania gromadzone w BIK dotyczą przede wszystkim: kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych, a także kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowej oraz limitu debetowego w ROR, jak również kredytów poręczonych.

Kiedy dane trafiają do BIK?

Mechanizm jest prosty. Od momentu złożenia przez klienta wniosku kredytowego, a następnie przyznania mu kredytu, do BIK regularnie (dwa razy w tygodniu, przez cały okres trwania zobowiązania) przesyłane są informacje o tym, jak klient reguluje swoje zobowiązania.

Jak długo dane są w BIK?

Jeśli zobowiązanie było spłacane terminowo - dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty kredytu. Aby po tym okresie mogły być przetwarzane i poświadczać rzetelność finansową konieczne jest wyrażenie zgody. Dzięki temu dane będą mogły być wykorzystywane w sytuacji ubiegania się klienta o kolejny kredyt. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany we wspomnianej zgodzie. Dane mogą być przetwarzane również bez zgody klienta przez okres 5-letni, jednakże tylko i wyłącznie, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • nie regulowano zobowiązania lub dopuszczono się zwłoki powyżej 60 dni,
  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania klienta przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych klienta bez jego zgody. 

Dodatkowo, na mocy ustawy Prawo Bankowe, dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów.

bs

BIK Przedsiębiorca

Czym jest BIK Przedsiębiorca?

System Informacji BIK Przedsiębiorca stanowi kolejny etap rozwoju oferty BIK, koncentrując się na wymianie informacji kredytowej o zobowiązaniach finansujących prowadzoną przez podmioty działalność gospodarczą (w tym kredyty inwestycyjne, obrotowe przedsiębiorców, zobowiązania osób fizycznych z tytułu zabezpieczeń kredytów gospodarczych, gwarancje i poręczenia bankowe, kredyty udzielone rolnikom indywidualnym w związku z finansowaniem funkcjonowania lub rozwoju gospodarstwa indywidualnego, itp.). Pełna informacja o danym przedsiębiorcy i jego zobowiązaniach stanowi ogromne wsparcie szczególnie w relacjach pomiędzy bankami a małymi i średnimi biznesami. Posiadanie pełnej wiedzy o tej części rynku powinno sprzyjać aktywności kredytowej zarówno po stronie banków i SKOK‑ów, jak i ich klientów

 

Jakie dane są przekazywane do BIK Przedsiębiorca?

W bazie informacyjnej SI BIK – Przedsiębiorca gromadzone są dane o tych zobowiązaniach klientów, które wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej (w tym kredyty inwestycyjne, obrotowe przedsiębiorców, zobowiązania osób fizycznych z tytułu zabezpieczeń kredytów gospodarczych, gwarancje i poręczenia bankowe, kredyty udzielone rolnikom indywidualnym w związku z finansowaniem funkcjonowania lub rozwoju gospodarstwa indywidualnego, itp.)

 

Jakie są korzyści dla Banków i SKOK-ów?

W bazach tego systemu są gromadzone zbiorcze dane o transakcjach i klientach pochodzące z różnych banków.

Udostępnianie bankom i SKOK‑om pełnej i zagregowanej informacji w ramach SI BIK– Przedsiębiorca pozwala na rzetelną ocenę zdolności i wiarygodności przedsiębiorców, a także:

- zwiększenie efektywności procesu kredytowego (wsparcie w analizie i strukturyzacji transakcji, eliminacja transakcji niepożądanych),

- uproszczenie procedur związanych z procesem analizy wniosków i podejmowaniem decyzji kredytowych, co pozwoli na zmniejszenie kosztów procesu kredytowego,

- precyzyjne określanie strategii w obrębie usług i produktów dla określonego segmentu klientów,

- rozwój wewnętrznych systemów oceny ryzyka w bankach.

 

Jakie możliwości oferuje SI BIK Przedsiębiorca?

- pozyskanie danych o historii kredytowej przedsiębiorców oraz innych podmiotów,

- możliwość monitorowania sytuacji dłużników oraz udzielonych kredytów,

- pozyskanie informacji gospodarczych poprzez dostęp do bazy danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor (ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, /Dz. U. Nr 50, poz.424/),

- możliwość weryfikacji dokumentów w Systemie Dokumenty Zastrzeżone.

Podstawową funkcjonalnością SI BIK Przedsiębiorca jest dostęp do informacji o przeszłych i aktualnych zobowiązaniach kredytowych zaciąganych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolników, spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz inne jednostki organizacyjne. Banki przy ocenie ryzyka kredytowego dokonują analizy wiarygodności kredytowej nie tylko wnioskodawców, ale także osób/podmiotów będących dostawcami zabezpieczeń.

SI BIK Przedsiębiorca umożliwia składanie zapytań o podmioty w różnych relacjach do udzielanego zobowiązania.

 

Jak jest „zasilany” SI BIK Przedsiębiorca?

- poprzez okresowe wsady informacyjne zawierające dane o rachunkach kredytowych, wraz z danymi o podmiotach powiązanych z tymi rachunkami oraz danymi o osobach reprezentujących te podmioty,

- poprzez dane przekazywane w zapytaniu zawierające, m.in.: dane z wniosku o produkt kredytowy wraz z danymi o podmiotach powiązanych z tymi rachunkami, osobami reprezentującymi podmioty.

 

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?