OFERTA

Lokaty terminowe

Niech Twoje pieniądze pracują dla Ciebie!

Bank umożliwia swobodne lokowanie posiadanych nadwyżek finansowych za pośrednictwem lokat terminowych. Lokaty zakładane są na dowolne okresy do 12 miesięcy.

Oprocentowane są wg stałej lub zmiennej stopy procentowej.

Przyjazny sposób zakładania lokat w placówce bądź za pośrednictwem Internetu czyni łatwym codzienne zarządzanie finansami.

Zobacz, co zyskasz dzięki lokatom terminowym:

 1. Zawsze atrakcyjne oprocentowanie
 2. Elastyczny okres lokowania środków
 3. Bezpieczeństwo wkładów gwarantuje BFG
 4. Minimalna wysokość lokaty to tylko 500 zł

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Koronowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość gwarancji:
W całości gwarantowana jest kwota depozytów do równowartości w złotych 100 000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Ochronie nie podlegają depozyty:

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5 % akcji banku).

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) deponenta w danym banku.
W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?
Niezależnie od waluty, w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego.
W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych.

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?
Po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej.

Po zakończeniu wypłat prowadzonych przez zarządcę lub syndyka nieodebrane środki gwarantowane są wypłacane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez 5 lat
od dnia ogłoszenia upadłości banku.

Szczegółowe informacje na temat gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl

Informacje udziale są również pod numerami telefonów:
0 800 569 341 (połączenie bezpłatne)
(22) 583 09 42
(22) 583 09 43
(22) 583 09 45

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?