OFERTA

Lokaty terminowe

Niech Twoje pieniądze pracują dla Ciebie!

Bank umożliwia swobodne lokowanie posiadanych nadwyżek finansowych za pośrednictwem lokat terminowych. Lokaty zakładane są na dowolne okresy z zakresu od 24 godzin do 2 lat. Oprocentowane są wg stałej lub zmiennej stopy procentowej.

Przyjazny sposób zakładania lokat w placówce bądź za pośrednictwem Internetu, czy depozytu gotówkowego (wpłatomatu) czyni łatwym codzienne zarządzanie finansami.

Zobacz, co zyskasz dzięki lokatom terminowym:

 1. Zawsze atrakcyjne oprocentowanie
 2. Elastyczny okres lokowania środków
 3. Bezpieczeństwo wkładów gwarantuje BFG
 4. Minimalna wysokość lokaty to tylko 20.000 zł

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Koronowie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wysokość gwarancji:
W całości gwarantowana jest kwota depozytów do równowartości w złotych 100 000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Ochronie nie podlegają depozyty:

 • Skarbu Państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5 % akcji banku).

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) deponenta w danym banku.
W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarantowana do wysokości gwarancji.

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?
Niezależnie od waluty, w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny?
Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego.
W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec posiadaczy rachunków bankowych.

Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?
Po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej.

Po zakończeniu wypłat prowadzonych przez zarządcę lub syndyka nieodebrane środki gwarantowane są wypłacane w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez 5 lat
od dnia ogłoszenia upadłości banku.

Szczegółowe informacje na temat gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej www.bfg.pl

Informacje udziale są również pod numerami telefonów:
0 800 569 341 (połączenie bezpłatne)
(22) 583 09 42
(22) 583 09 43
(22) 583 09 45

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?