OFERTA

PLD-KFG

Gwarancja de minimis – PLD-KFG

Czym jest Gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w  bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych wynosi 200 000 EUR (dla jednego przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 EUR). Wartość pomocy de minimis wyrażona za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto.

Dla kogo?

Oferta gwarancji skierowana jest do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw:

kategoria MŚP

zatrudnienie

roczny obrót

suma bilansowa

mikroprzedsiębiorstwo

<10

≤ 2 mln EUR

≤ 2 mln EUR

małe przedsiębiorstwo

<50

≤ 10 mln EUR

≤ 10 mln EUR

średnie przedsiębiorstwo

<250

≤ 50 mln EUR

≤ 43 mln EUR

 

które:

 • prowadzą działalność gospodarczą;
 • są rezydentami i posiadają zdolność kredytową;
 • nie posiadają wpisu w jakimkolwiek systemie, w którym podlegają weryfikacji na etapie udzielania kredytu zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku, które to wpisy zgodnie z tymi przepisami wykluczą ich z możliwości uzyskania kredytu w Banku (np. BIK);
 • na etapie udzielania kredytu nie posiadają zaległości z tytułu podatków wobec US oraz zaległości z tytułu składek wobec ZUS/KRUS;
 • łączne zaangażowanie z tytułu gwarancji w ramach portfelowej linii gwarancyjnej w Banku nie przekroczy 3,5 mln zł.

Cel

Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane:

 • kredyty obrotowe, w tym także kredyty w rachunku bieżącym;
 • kredyty inwestycyjne - środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą. 

Kwota gwarancji

Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat. 
W okresie do 31 grudnia 2020 r. kwota jednostkowej gwarancji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu.

Na pozostałe 20% kwoty kapitału zabezpieczenie w formie akceptowanej przez Bank dla poszczególnych produktów kredytowych.

Na jaki okres?

 • do 27 miesięcy– w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)
 • do 99 miesięcy– w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące). 

W przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego w okresie do 31 grudnia 2020 r. gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy.

 

Ile kosztuje?

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:

 • 0,5% dla kredytu obrotowego
 • 0,5% dla kredytu inwestycyjnego

 Stawka opłaty prowizyjnej należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0%.

Proste zabezpieczenie

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny in blanco kredytobiorcy.

Dlaczego warto?

 • możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń;
 • niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji;
 • minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej;
 • cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?