https:/www.high-endrolex.com/37 Ochrona środowiska
Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Bank Spółdzielczy w Koronowie – Bank przyjazny środowisku

 

                Kwestia ochrony środowiska oraz przeciwdziałanie i zapobieganie zmianom klimatycznym stanowi wyzwanie dla współczesnego świata pod kątem społecznym oraz światopoglądowym oraz prawnym. Bank Spółdzielczy w Koronowie, świadom swojej misji wynikającej z wartości reprezentowanych przez ideę spółdzielczości, w swojej codziennej działalności nie zapomina o środowisku naturalnym.

Stoimy na stanowisku, że miejsce jakie Bank zajmuje w lokalnej społeczności, nie jest przywilejem a zobowiązaniem do działania ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz wpływu funkcjonowania Banku jako przedsiębiorcy i pracodawcy na środowisko naturalne (ESG – Environmental, Social, Governance – Środowisko, Społeczeństwo, Zarządzanie).

                Dlatego też, od wielu lat Bank oraz jego pracownicy uczestniczą w szeregu projektach i inicjatywach, związanych z propagowaniem zrównoważonego rozwoju.

Po pierwsze – produkty bankowe finansujące Eko-inwestycje

Sztandarowym przykładem naszych działań, jest włączenie do oferty kredytowej Eko-Kredytu na realizację przedsięwzięć proekologicznych, sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, takich jak:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych,
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej,
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD klasy co najmniej C (A+++ wg starych oznaczeń);
 • wymianę azbestowych pokryć dachowych,
 • zakup i instalację przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • Inne działania proekologiczne dla gospodarstw domowych, współfinansowane ze środków budżetowych.

Dodatkowo, Bank w ramach wsparcia w realizowaniu programów unijnych[1], we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu, pełniącym rolę Menadżera Funduszu-Funduszy,  wprowadził do swojej oferty Pożyczkę na rozwój z premią i pożyczkę inwestycyjną z premiąktórej jednym z celów przeznaczenia może być wprowadzenie rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie.

 

[1] Pożyczki udzielane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

news

Po drugie – zrównoważony rozwój działalności Banku z poszanowaniem środowiska naturalnego

Oprócz działań produktowych, Bank będąc świadomym przedsiębiorcą stawia na zrównoważony rozwój swojej działalności gospodarczej, co oznacza, że w ramach jej prowadzenia uwzględnia wpływ na środowisko naturalne oraz otoczenie.

W ramach zarządzania wewnętrznego, Bank uwzględnia czynniki środowiskowe:

 • ograniczył, w myśl zasady paper less obieg dokumentacji papierowej;
 • przy tworzeniu/renowacji nowych obiektów promuje eko-rozwiązania;
 • przy zakupie wyposażenia bierze pod uwagę czynniki ekologiczne – w tym energooszczędność oraz emisyjność;
 • promuje ekologiczne zachowania wśród pracowników – ekologiczne torby na zakupy, segregacja odpadów.

Po trzecie – Społeczeństwo lokalne

                Bank promuje działalność ekologiczną w swoim środowisku lokalnym m.in. poprzez:

 • organizację rajdów rowerowych (za nami już 5 imprez!) mających na celu popularyzację jazdy rowerem, jako doskonałej alternatywy dla samochodów oraz wspieranie aktywnego stylu życia i promocji zdrowia poprzez:
 • organizacje wycieczek dla pracowników i członków Banku
 • organizacja spływów kajakowych
 • sponsorowanie klubów i imprez sportowych
 • bankowa drużyna siatkarska (do 2019 roku);

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?