Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Bank Spółdzielczy w Koronowie – Bank przyjazny środowisku

 

                Kwestia ochrony środowiska oraz przeciwdziałanie i zapobieganie zmianom klimatycznym stanowi wyzwanie dla współczesnego świata pod kątem społecznym oraz światopoglądowym oraz prawnym. Bank Spółdzielczy w Koronowie, świadom swojej misji wynikającej z wartości reprezentowanych przez ideę spółdzielczości, w swojej codziennej działalności nie zapomina o środowisku naturalnym.

Stoimy na stanowisku, że miejsce jakie Bank zajmuje w lokalnej społeczności, nie jest przywilejem a zobowiązaniem do działania ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz wpływu funkcjonowania Banku jako przedsiębiorcy i pracodawcy na środowisko naturalne (ESG – Environmental, Social, Governance – Środowisko, Społeczeństwo, Zarządzanie).

                Dlatego też, od wielu lat Bank oraz jego pracownicy uczestniczą w szeregu projektach i inicjatywach, związanych z propagowaniem zrównoważonego rozwoju.

Po pierwsze – produkty bankowe finansujące Eko-inwestycje

Sztandarowym przykładem naszych działań, jest włączenie do oferty kredytowej Eko-Kredytu na realizację przedsięwzięć proekologicznych, sprzyjających ochronie środowiska naturalnego, takich jak:

 • Wymiana azbestowych pokryć dachowych;
 • Zakup i instalacja przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • Wymiana kotłów grzewczych wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania;
 • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 40 kW);
 • Innych działań proekologicznych dla gospodarstwa domowych, współfinansowanych ze środków budżetowych.

Dodatkowo, Bank w ramach wsparcia w realizowaniu programów unijnych[1], we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. w Toruniu, pełniącym rolę Menadżera Funduszu-Funduszy,  wprowadził do swojej oferty Pożyczkę na rozwój z premią i pożyczkę inwestycyjną z premiąktórej jednym z celów przeznaczenia może być wprowadzenie rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie.

 

[1] Pożyczki udzielane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

news

Po drugie – zrównoważony rozwój działalności Banku z poszanowaniem środowiska naturalnego

Oprócz działań produktowych, Bank będąc świadomym przedsiębiorcą stawia na zrównoważony rozwój swojej działalności gospodarczej, co oznacza, że w ramach jej prowadzenia uwzględnia wpływ na środowisko naturalne oraz otoczenie.

W ramach zarządzania wewnętrznego, Bank uwzględnia czynniki środowiskowe:

 • ograniczył, w myśl zasady paper less obieg dokumentacji papierowej;
 • przy tworzeniu/renowacji nowych obiektów promuje eko-rozwiązania;
 • przy zakupie wyposażenia bierze pod uwagę czynniki ekologiczne – w tym energooszczędność oraz emisyjność;
 • promuje ekologiczne zachowania wśród pracowników – ekologiczne torby na zakupy, segregacja odpadów.

Po trzecie – Społeczeństwo lokalne

                Bank promuje działalność ekologiczną w swoim środowisku lokalnym m.in. poprzez:

 • organizację rajdów rowerowych (za nami już 5 imprez!) mających na celu popularyzację jazdy rowerem, jako doskonałej alternatywy dla samochodów oraz wspieranie aktywnego stylu życia i promocji zdrowia poprzez:
 • organizacje wycieczek dla pracowników i członków Banku
 • organizacja spływów kajakowych
 • sponsorowanie klubów i imprez sportowych
 • bankowa drużyna siatkarska (do 2019 roku);

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?