Aktualność

Komunikat o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli

09.05.2018

A A A

KOMUNIKAT

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koronowie

ZAWIADAMIA O ZWOŁANIU

 

ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Koronowie

 

na dzień 24 maja 2018r. (czwartek) na godzinę 10:30

w Sali bankietowej Restauracji „Pod Sosną”, ul. Dworcowa 42, w Śliwicach.

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz członków Prezydium.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Wybory Komisji:
 1. skrutacyjno – wyborczej,
 2. wniosków i uchwał,

               i ustalenie zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.

 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie z działalności Banku za rok 2017 oraz realizacji wniosków Zebrania Przedstawicieli z 2017 r.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2017.
 3. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.
 4. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Koronowie.
 5. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie.
 6. Przedstawienie projektu zmian „Procedury oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie[1]” oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian w Procedurze oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie .
 7. Wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na kadencję 2018-2022*, w tym:
 1. przedstawienie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej;
 2. ocena kwalifikacji, rękojmi należytego wykonania obowiązków oraz niezależności przez kandydatów do Rady Nadzorczej;
 3. głosowanie.
 1. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
 2. Ogłoszenie wyników wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na kadencję 2018-2022.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2017;
  2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2017;
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2017;
  4. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017;
  5. dokonania oceny za rok 2017 kwalifikacji, rękojmi należytego wykonywania obowiązków oraz niezależności przez członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie (ocena indywidualna) oraz Rady, działającej jako organ kolegialny;
  6. dokonania oceny polityki wynagradzania członków Rady;
  7. zatwierdzenia Zasad Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie.
  8. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017;
  9. podział zysku z lat ubiegłych z tytułu likwidacji przychodów zastrzeżonych;
  10. wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych;
  11. zmian Statutu Banku Spółdzielczego w Koronowie;
  12. zmian Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie;
  13. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Koronowie;
 4. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku na 2018 rok.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie Zebrania Przedstawicieli.

 

* Przy uwzględnieniu przepisów Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA/GL/2012/06 z 22 listopada 2012r.) w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.

 

 

[1] W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym art. 129 ust. 3. (niezależność członków KAW).

 

„3. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria:

1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej;

2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników;

3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego;

4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;

5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;

6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub
b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub
c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub
d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;

7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;

8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;

9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;

10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.”

Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?