OFERTA

Fundusz Inwestycyjny UNIKORONA Pieniężny

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów.

Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie przekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości.

Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100 % przy czym nie powinien być niższy niż 70 % wartości aktywów.

Lokaty subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Dla kogo jest Fundusz UNIKorona Pieniężny

UniKorona Pieniężny to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • chcą lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty polskiego rynku pieniężnego;
  • są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?