Aktualność

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

12.05.2022

A A A

Zarząd Banku Spółdzielczego w Koronowie zawiadamia członków Banku, że zwołuje zgodnie z §15 ust. 6 Statutu Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się 27 maja 2022 r. o godz. 9.30  w Sali Bankietowej Restauracji „Pod Sosną” w Śliwicach, ul. Dworcowa 22, zgodnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli.
 3. Przedstawienie i przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Wybory Komisji:
 1. Skrutacyjno-wyborczej,
 2. Wniosków i uchwał.
 1. Ustalenie zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Banku za rok 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2021 oraz realizacji wniosków Zebrania Przedstawicieli za 2021
 3. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
  w Koronowie za rok 2021.
 4. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej.
 5. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Koronowie.
 6. Przedstawienie propozycji zmian w Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie.
 7. Przedstawienie propozycji zmian do Zasad wynagrodzeń członków organu nadzorczego Banku Spółdzielczego w Koronowie.
 8. Przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie.
 9. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na 2022 rok.
 10. Wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na kadencję 2022-2026, w tym:
  1. przedstawienie zasad wyboru Członków Rady Nadzorczej;
  2. przedstawienie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej;
  3. ocena kwalifikacji, rękojmi należytego wykonania obowiązków oraz niezależności przez kandydatów do Rady Nadzorczej;
 11. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

Czego dotyczy?

Zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Przyjęcia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2021

Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021

Uchwalenia zmian w statucie Banku Spółdzielczego w Koronowie

Uchylenia uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 9a/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. dot. zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Koronowie

Dokonania oceny funkcjonowania „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie”

Uchwalenia zmian do „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie”

Dokonania oceny „Polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Koronowie”

Dokonania zmian do "Zasad wynagrodzeń członków organu nadzorczego Banku Spółdzielczego w Koronowie"

Zatwierdzenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”

Uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie na rok 2022

Podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021 Banku Spółdzielczego w Koronowie

Ustanowienia współwłasności i odrębnej własności lokali

Dokonania wtórnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Pana […] w Koronowie

Dokonania wtórnej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za kadencję 2018-2022

Dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Pana/Pani […] w Koronowie

Dokonanie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na lata 2022-2026

Uchwalenia wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na lata 2022-2026

Powołania Pana/Pani […] na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na kadencję 2022-2026

 

 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie Zebrania Przedstawicieli.

 

Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?