Aktualność

RELACJA Z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

26.04.2019

A A A

Dnia 24 kwietnia 2019 roku w Restauracji „Nad Zatoką” w Tylnej Górze odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Koronowie.

Frekwencja dopisała - na Zebranie  przybyło 30 z 32 Przedstawicieli reprezentujących  teren działania wszystkich placówek naszego Banku oraz zaproszeni goście Łukasz Cielniak - dyrektor Działu Bankowości Spółdzielczej Union Investment, Ewa Matczak – dyrektor SGB-Banku, I Oddziału w Bydgoszczy, Marek Stryk – dyrektor makroregionu północ Concordii, Waldemar Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu SGB Leasing, Stanisław Kolasiński – przedstawiciel Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Ormiński. Przewodniczącym Zebrania została wybrana Pani Justyna Kraska-Rumińska, sekretarzem – Pani Hanna Kwiatkowska.  
Obrady Zebrania  przebiegły bardzo sprawnie. Zarząd Banku w składzie: Alicja Huczyńska – Prezes Zarządu, Edyta Syrewicz – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych, Marek Musiał – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych oraz Jerzy Gumienny – Wiceprezes Zarządu ds. sprzedaży przedstawili sprawozdanie Zarządu za 2018 rok, natomiast Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Ormiński przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok. W dalszej części Główny Księgowy - Emilia Jasiecka przedstawiła sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018.

2018 rok zamknęliśmy następującymi wynikami:

 • Suma bilansowa  509 833 tys. zł
 • Obligo depozytowe  462,6 mln zł
 • Obligo kredytowe  265,1 mln zł
 • Zysk brutto  3 792 tys. zł
 • Zysk netto 2 793 tys. zł.

Dokonano również oceny działalności Banku za rok 2018, który był kolejnym dobrym rokiem zrównoważonego, a jednocześnie dynamicznego rozwoju Banku.  

Przedstawiciele, zgodnie z porządkiem obrad podjęli uchwały w sprawach :

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2018;
 2. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie
  za rok 2018;
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2018;
 4. dokonania oceny polityki wynagradzania członków Rady;
 5. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018;
 6. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018;
 7. zmian Statutu Banku Spółdzielczego w Koronowie;
 8. zmian Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie;
 9. zmian „Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”;
 10. zmian „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie”;
 11. zatwierdzenia „Polityki Ładu Korporacyjnego”;
 12. dokonania oceny kwalifikacji, rękojmi należytego wykonywania obowiązków oraz niezależności przez członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie (ocena indywidualna) oraz Rady, działającej jako organ kolegialny;
 13. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Koronowie;
 14. uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2019 rok.

 

Zebranie Przedstawicieli udzieliło Zarządowi  absolutorium oraz dokonało pozytywnej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

Obecni goście pogratulowali w swoich wystąpieniach wyników osiąganych przez Bank, dziękując jednocześnie za współpracę i aktywność Banku w szeregu inicjatywach  na rynku lokalnym oraz aktywność przy budowaniu i realizacji wspólnej Strategii Grupy SGB.

Bank wśród listów gratulacyjnych otrzymał z rąk Pana Łukasza Cielniak - dyrektora Działu Bankowości Spółdzielczej Union Investment -  statuetkę  „ALFA 2018” otrzymaną za zarządzanie funduszem SGB Gotówkowy, jako wspólny sukces Union Investment TFI i Spółdzielczej Grupy Bankowej .

 

Polub naszą stronę!
news news news news news news news news news
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?