Aktualność

Relacja z Zebrania Przedstawicieli

07.06.2018

A A A

Dnia 24 maja 2018 roku w Sali Bankietowej Restauracji pod Sosną w Śliwicach odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Koronowie.

Na Zebranie  przybyło 28 Przedstawicieli z 32 Przedstawicieli reprezentujących  teren działania wszystkich placówek naszego Banku . Na  Zebranie przybyli również zaproszeni goście :

 1. Ziemowit Stempin – Wiceprezes Zarządu SGB-Banku,
 2. Michał Ołdakowski – Wiceprezes Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB,
 3. Anna Wijata – emerytowana Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie,
 4. Waldemar Kwiatkowski - Wiceprezes Zarządu SGB-Leasing,
 5. Łukasz Cielniak - dyrektor Działu Bankowości Spółdzielczej Union Investment,
 6. Michał Skałecki – Wójt Gminy Lubiewo,
 7. Ireneusz Kucharski – Wójt Gminy Gostycyn.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Ormiński. Przewodniczącym Zebrania została wybrana Pani Justyna Kraska-Rumińska, sekretarzem – Pani Hanna Kwiatkowska, a członkami prezydium - Pani Joanna Pałamarczuk i Witold Jaszewski.  Obrady Zebrania  przebiegły bardzo sprawnie. Zarząd Banku w składzie: Alicja Huczyńska – prezes Zarządu, Edyta Syrewicz – Wiceprezes Zarządu, Marek Musiał – Wiceprezes Zarządu oraz Jerzy Gumienny – wiceprezes Zarządu przedstawili sprawozdanie Zarządu za 2017 rok, natomiast Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Ormiński przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok.

2017 rok zamknęliśmy następującymi wynikami:

 • Suma bilansowa  489 473 tys. zł
 • Obligo depozytowe  440,0 mln zł
 • Obligo kredytowe  242,4 mln zł
 • Zysk brutto  3 846 tys. zł
 • Zysk netto 2 985 tys. zł.

Dokonano oceny działalności Banku za rok 2017, który był kolejnym dobrym rokiem zrównoważonego a jednocześnie dynamicznego rozwoju Banku.  

Przedstawiciele, zgodnie z porządkiem obrad podjęli uchwały w sprawach :

 1. zmian w Procedurze oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie oraz wybory Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022;
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2017;
 3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2017;
 4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Koronowie za rok 2017;
 5. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017;
 6. dokonania oceny za rok 2017 kwalifikacji, rękojmi należytego wykonywania obowiązków oraz niezależności przez członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie (ocena indywidualna) oraz Rady, działającej jako organ kolegialny;
 7. dokonania oceny polityki wynagradzania członków Rady;
 8. zatwierdzenia Zasad Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Koronowie.
 9. podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017;
 10. podział zysku z lat ubiegłych z tytułu likwidacji przychodów zastrzeżonych;
 11. wyboru delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych;
 12. zmian Statutu Banku Spółdzielczego w Koronowie;
 13. zmian Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie;
 14. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Koronowie;
 15. Uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku na 2018 rok.

 

Zebranie Przedstawicieli udzieliło Zarządowi  100% absolutorium oraz dokonało pozytywnej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

Jednocześnie, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej w latach 2014-2018 Prezes Zarządu Alicja Huczyńska przedstawiła krótką analizę rozwoju Banku w tym  okresie.

Oto kilka informacji potwierdzających stabilny, bezpieczny a jednocześnie dynamiczny  rozwój Banku :

Członkowie Rady Nadzorczej 2014-2018 otrzymali podziękowania od obecnych Członków Zarządu i emerytowanej Wiceprezes Zarządu Anny Wijaty za bardzo dobrą , merytoryczną współpracę oraz ogromny wkład  i osobiste zaangażowanie w rozwój Banku i jego pozycję lidera na rynku.

Zebrania Grup Członkowskich dokonały wyboru swoich kandydatów na Członków Rady Nadzorczej , którzy zostali wybrani na Zebraniu. Skład Rady uległ małej zmianie – z kandydowania na członka  Rady  zrezygnowali Pan Jan Kosiedowski oraz Pan Jacek Zblewski. W kolejnej kadencji 2018-2022 ich miejsce zajmą Pan Robert Skórczewski oraz Pan Henryk Januszewski, którzy także uczestniczyli w tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli i mieli okazję zaprezentować siebie i swoje kompetencje przybyłym Przedstawicielom. Skład Rady Nadzorczej na lata 2018-2022 prezentuje się następująco:

 1. Tadeusz Daroń
 2. Marek Janicki
 3. Ignacy Januszewski
 4. Henryk Januszewski
 5. Łukasz Kożuch
 6. Tomasz Krakowski
 7. Włodzimierz Król
 8. Stanisław Ormiński
 9. Robert Skórczewski
 10. Paweł Swoiński
 11. Herbert Ważny

W dniu Zebrania nowa Rada Nadzorcza  ze swojego grona wybrała Przewodniczącego Rady , powierzając tę funkcję na kolejna kadencję dotychczasowemu Przewodniczącemu Panu Stanisławowi Ormińskiemu.

Obecni goście pogratulowali w swoich wystąpieniach wyników osiąganych przez Bank, dziękując jednocześnie za współpracę i aktywność Banku w szeregu inicjatywach  na rynku lokalnym oraz aktywność przy budowaniu i realizacji wspólnej Strategii Grupy SGB.

Bank wśród listów gratulacyjnych otrzymał z rąk Pana Łukasza Cielniak - dyrektora Działu Bankowości Spółdzielczej Union Investment -  statuetkę  „ALFA 2017” dla SGB Gotówkowy , jako wspólny sukces Union Investment TFI i Spółdzielczej Grupy Bankowej .

 

 

 

Polub naszą stronę!
news news news news news news news news news news news news news news news
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?