OFERTA

5-letni Plan Systematycznego Oszczędzania

Ziarnko do ziarnka...

W Planie Systematycznego Oszczędzania nie chodzi o jednorazową dużą wpłatę, ale o systematyczność. Zbierasz środki systematycznie, aby w określonym czasie zapewnić sobie znaczny kapitał na wybrany cel.
Plan Systematycznego Oszczędzania „Ziarnko do ziarnka” trwa minimum 5 lat i oparty jest na subfunduszu UniStabilny Wzrost. Jest to najlepszy spośród 24 konkurencyjnych produktów fundusz stabilnego wzrostu w Polsce według rankingu „Pulsu Biznesu” z dnia 9.01.2009 r.

UniStabilny Wzrost to subfundusz charakteryzujący się średnim poziomem wahania wartości inwestycji. Dzieje się tak dlatego, że większą część aktywów (co najmniej 60 %) subfundusz inwestuje na rynku pieniężnym oraz w dłużne papiery wartościowe. Natomiast pozostała część może być inwestowana w akcje. Dzięki temu w dłuższym czasie (np. 5 lat) subfundusz może uzyskiwać ponadprzeciętne wyniki.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?