OFERTA

Fundusz Inwestycyjny UNIKorona Obligacje

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery wartościowe. Udział tego typu papierów w aktywach subfunduszu może sięgać 100 %, przy czym nie powinien być niższy niż 90 % wartości aktywów.

Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Dla kogo jest Fundusz UNIKorona Obligacje

UniKoronowa Obligacje to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych;
  • chcą osiągać korzyści z konwergencji stóp procentowych związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej;
  • są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje;
  • potrzebują inwestycji elastycznej, przejrzystej i o wysokiej płynności.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?