OFERTA

Fundusz UNIKorona Akcje

Dla kogo jest Fundusz UNIKorona Akcje

UniKorona Akcje to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w zyskach rozwijającego się polskiego rynku;
  • chcą korzystać ze wzrostu cen polskich aktywów, wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej;
  • potrzebują przejrzystej i płynnej formy inwestycji.

Polityka inwestycyjna

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jest aktywów w wyniku lokat subfunduszu głównie w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach subfunduszu może wynosić 100 % i nie może być niższy niż 60 %. Są to przede wszystkim akcje dużych spółek. Subfundusz może też kupować akcje firm o średniej kapitalizacji.

Lokaty w akcji i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firmy oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?