OFERTA

Fundusz Inwestycyjny UNIAKCJE Nowa Europa

Inwestuj w solidne Europejske filary gospodarcze

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Europy Centralnej
i Wschodniej lub akcje emitentów, dla których Europa Centralna i Wschodnia jest głównym obszarem działalności, a także w świadectwa depozytowe, np. ADR lub GDR.

Udział akcji i innych papierów wartościowych o charakterze udziałowym w aktywach subfunduszu może wynosić 100 % i nie będzie niższy niż 60 %. Przez akcje emitentów z Europy Centralnej i Wschodniej rozumie się akcje emitowane przez emitentów z krajów takich, jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Albania, Bułgaria i Rumunia.

Lokaty subfunduszu w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, w szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowymi kryteriami będzie określenie rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Dla kogo jest Fundusz UNIAkcje: Nowa Europa

UniAkcje: Nowa Europa to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w potencjale rozwijających się rynków Europy Centralnej
    i Wschodniej, tzw. emerging markets;
  • chcą ograniczyć ryzyko poprzez szeroką dywersyfikację geograficzną;
  • potrzebują przejrzystej i płynnej formy inwestycji;
  • doceniają profesjonalne zarządzanie, potwierdzone TFI

Pliki do pobrania

do pobrania

Kontakt

Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?