Aktualność

Oferta pracy

08.11.2019

A A A

Bank Spółdzielczy w Koronowie

 

poszukuje do Centrali Banku odpowiedzialnej i kompetentnej osoby do pracy na stanowisku:

Asystent Zarządu

osoba ta będzie odpowiedzialna za obsługę sekretariatu Banku

i wsparcie Członków Zarządu w realizacji założonych celów

 

Główne zadania:

 • Obsługę sekretariatu,
 • Przygotowywanie dokumentacji dla Członków Zarządu, Zarządu, Rady Nadzorczej,
 • Prowadzenie kalendarza centralnego Banku oraz wewnętrznych rejestrów,
 • Prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi.

 

Poszukujemy osoby:

 • Posiadającej wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów(preferowane: ekonomiczne, prawnicze, zarządzanie, marketing, kadry i płace),
 • Posiadającej umiejętności:
  • analityczne i wyciągania wniosków,
  • organizacji i zarządzania czasem pracy,
  • pracy w zespole i pod presją czasu,
  • posługiwania się pakietem MS Office na poziomie zaawansowanym,
  • nieposzlakowanej opinii, uczciwej, sumiennej i rzetelnej,
 • Cechującej się wysoką kulturą osobistą i pozytywnie nastawionej do życia i pracy,
 • Otwartej na nowe doświadczenia i wyzwania, kreatywnej i gotowej do samodzielnej i stałej nauki
 • Utożsamiającej się z celami i misją Banku,

Mile widziane:

 • roczny staż pracy na samodzielnym stanowisku (w szczególności w obszarze kadr i płac),
 • posiadanie prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • Interesującą, pełną nieustannych wyzwań pracę w renomowanej firmie,
 • Możliwy rozwój kariery zawodowej w ramach Zespołu (obszar kadr i plac) oraz w ramach struktury Banku, udział w specjalistycznych szkoleniach stanowiskowych (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Pozytywną atmosferę pracy w Zespole,
 • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach umowy o pracę,
 • Inne składniki wynagrodzenia zgodnie z Systemem Motywacyjnym,
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Pracowniczy Program Emerytalny

 

Aplikacje w postaci CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja-ZO@bskoronowo.com.pl w temacie maila wpisując: AZ.

Warunkiem bezwzględnym rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

 „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę Bankowi Spółdzielczemu w Koronowie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), dalej RODO, Bank Spółdzielczy w Koronowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Koronowie, siedziba: Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, zarejestrowany w Sądzie Rejowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142826, NIP 554-031-33-89, Regon 000494686, zwany dalej Bankiem;
 2. Inspektor Ochrony Danych w Banku dostępny jest pod adresem e-mail: iod@bskoronowo.com.pl lub pisemnie pod adresem Banku;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Kodeksu pracy;
 4. Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte;
 5. Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji i nie są udostępniane innym podmiotom;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.

 

 

Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?