Aktualność

Oferta pracy

18.10.2019

A A A

Bank Spółdzielczy w Koronowie

poszukuje do Centrali Banku odpowiedzialnej i kompetentnej osoby do pracy na stanowisku:

specjalista

w Zespole Sprawozdawczości
i Analiz Ekonomicznych

 

Główne zadania:

• Sporządzanie sprawozdawczości obligatoryjnej i współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie sporządzania sprawozdawczości obligatoryjnej, w tym m.in do KNF, NBP, BFG;

• Sporządzanie innych niż sprawozdawczość obligatoryjna informacji sprawozdawczych z działalności Banku;   

 • Współpraca i koordynowanie działań wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Banku

w celu pozyskania informacji dla poprawnego sporządzania sprawozdawczości;

• Gromadzenie danych i prowadzenie zbioru informacji finansowej i ekonomicznej Banku, a także przekazywanie ich klientom wewnętrznym zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami;

• Sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z działalności kredytowej na potrzeby m.in. ARiMR, BGK, EFRWP;

• Rozliczanie zapotrzebowań na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

 

Poszukujemy osoby:

• Posiadającej wykształcenie wyższe lub średnie;

• Posługującej się programami: Word i Excel na poziomie średniozaawansowanym;

• Znającej zagadnienia Ustawy o rachunkowości i Zasady księgowości;

• Posiadającej umiejętności:      

  -formułowania i wyciągania wniosków,

  -organizacji i zarządzania czasem pracy,

  -pracy w zespole,

  -rozwiązywania problemów;

• Analogicznie i logicznie myślącej;

• Komunikatywnej;

• Skrupulatnej, dociekliwej;

• Kreatywnej;

• Asertywnej i odpornej na stres;

• Otwartej na nowe doświadczenia i wyzwania.

 

Oferujemy:

• Interesującą, pełną wyzwań pracę w renomowanej firmie;

• Stabilne warunki zatrudnienia;

• Wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia;

• Inne składniki wynagrodzenia zgodnie z Systemem Motywacyjnym;

• Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

• Możliwość przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego;

• Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju kwalifikacji oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych;

• Współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą i możliwość wymiany doświadczeń;

• Bezpłatny udział w specjalistycznych szkoleniach stanowiskowych (wewnętrznych i zewnętrznych).

 

Aplikacje w postaci CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja-ZSE@bskoronowo.com.pl w temacie maila wpisując: C/ZSE-specjalista.

Warunkiem bezwzględnym rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

 „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.) wyrażam zgodę Bankowi Spółdzielczemu w Koronowie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), dalej RODO, Bank Spółdzielczy w Koronowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

  1. Administratorem Pani danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Koronowie, siedziba: Plac Zwycięstwa 12, 86-010 Koronowo, zarejestrowany w Sądzie Rejowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142826, NIP 554-031-33-89, Regon 000494686, zwany dalej Bankiem;
  2. Inspektor Ochrony Danych w Banku dostępny jest pod adresem e-mail: iod@bskoronowo.com.pl lub pisemnie pod adresem Banku;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Kodeksu pracy;
  4. Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pani/Pana dane zostaną usunięte;
  5. Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji i nie są udostępniane innym podmiotom;
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polub naszą stronę!
Z jakich usług najczęściej korzystasz w naszym Banku?